Aktualnie jesteś tutaj Strona główna
Aktualności
Podstawowe informacje na temat prawnych obowiązków fiskalizacji.
Data dodania: 2011-05-06 Obowiązek ewidencjonowania obrotu oraz kwot należnego podatku VAT w 2005 r. za pomocą kas rejestrujących wynika zarówno z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą o VAT (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami), jak również z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących Dz. U. Nr 273, poz. 2706.

Rozporządzenie wskazuje poszczególne grupy podatników zobowiązane do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących w 2005 r. wg następujących terminów:
 • Od 1 stycznia 2005 r. (bez względu na osiągniętą wielkość obrotu) zobowiązani do prowadzenia kas rejestrujących są ci podatnicy, którzy kontynuują w bieżącym roku działalność, a którzy musieli już rozpocząć ewidencjonowanie w poprzednich latach, z uwzględnieniem obowiązujących wówczas przepisów o terminach instalowania poszczególnych kas przez podatników.
 • Podatnicy, którzy nie byli zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie nie przekroczyli w 2004 r. kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł, a którzy w trakcie 2005 r. przekroczą tę kwotę - mają obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40 000 zł obrotu.
 • Podatnicy rozpoczynający w okresie po 1 stycznia 2005 wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zobowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących z dniem przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł. Oznacza to, że podatnicy rozpoczynający działalność w 2005 roku muszą stale kontrolować wysokość obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, ponieważ zobowiązani są do zainstalowania kasy fiskalnej przed przekroczeniem kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł. Tym samym, jeśli podatnicy nie przekroczą limitu tego obrotu, nie mają obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.
 • Podatnicy, opodatkowani kartą podatkową, nie objęci żadnym za zwolnień wskazanych w Rozporządzeniu,którzy zrezygnują z tej formy rozliczania z podatku dochodowego lub utracą do niego prawo, bądź nie dotrzymają warunków zwolnienia określonych w Rozporządzeniu (m.in. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania może skorzystać tylko ten podatnik, który prowadzi działalność bez zatrudniania pracowników z wyjątkiem małżonka), będą zobowiązani wprowadzić kasy rejestrujące po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiły zdarzenia powodujące utratę prawa do zwolnienia jednak nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia w roku podatkowym obrotów z działalności w wysokości 40 000 zł.
 • W załączniku nr 1 do Rozporządzenia znajduje się wykaz usług i czynności, zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących do dnia 31.12.2005r. Zwolnienie obowiązuje tylko wówczas, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży wymienionych towarów i usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, był większy niż 70%. Jeżeli udział ten był mniejszy w okresie pierwszego półrocza danego roku to zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy od końca półrocza, czyli 31 sierpnia (zasada dotyczy także podatników rozpoczynających działalność w zakresie wymienionym w Załączniku). Podatnicy rozpoczynający taką działalność w drugim półroczu i u których udział obrotów do końca roku nie przekroczy 70%, tracą zwolnienie po upływie 3 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego.
  W stosunku do stanu w 2004r. w zał. do rozporządzenia nie zostały wymienione m.in:
  • wykonywanie zdjęć i obróbki fotograficznej i inne usługi fotograficzne,
  • usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo,
  • usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
  • usługi parkingowe,
  • utrzymanie ulic i placów
  Uwaga: Dla podatników świadczących ww. usługi obowiązuje kryterium obrotów do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas.
 • Do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zobowiązani są wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż gazu płynnego, świadczący usługi przewozów regularnych, nieregularnych, pasażerskich, w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem określonych w poz. 6 i 7 zał., przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.
Powyższe opracowanie nie jest aktem prawnym, służy jedynie do celów informacyjnych i nie uwzględnia wszystkich przypadków. Zainteresowanych odsyłamy do odpowiednich aktów prawnych: art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą o VAT (Dz.U. nr 11, poz. 50), Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 273, poz. 2706), a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Zobacz: informacja Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=153&id=39964